Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
pochmurno
14°C
Powróć do: DLA MIESZKAŃCA

WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH

Regulamin
wynajmowania oraz nieodpłatnego udostępniania świetlic wiejskich
stanowiących własność Gminy Przeworno

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin dotyczy wynajmu i nieodpłatnego udostępniania / używania świetlic wiejskich stanowiących własność gminy Przeworno.

§ 2. 1. Świetlicą wiejską i jej mieniem zarządza gospodarz świetlicy.

 1. Gospodarzem świetlicy jest Sołtys lub osoba wskazana przez Wójta.
 2. Gospodarz świetlicy planując długotrwałą nieobecność zgłasza ten fakt pracownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (OSO) Urzędu Gminy Przeworno i przekazuje klucze od świetlicy wiejskiej.
 3. W przypadku nieplanowanej nieobecności (sytuacji losowej) gospodarz świetlicy niezwłocznie powiadamia osobę upoważnioną lub pracownika Referatu OSO Urzędu Gminy w Przewornie
  o tym fakcie oraz w miarę możliwości przekazuje klucze od świetlicy.

§ 3. Gmina Przeworno jest właścicielem świetlic wiejskich i ponosi koszty ich utrzymania.

§ 4. Opłaty za wynajem świetlic stanowią dochód Gminy Przeworno.

§ 5. Wójt Gminy Przeworno może nie wyrazić zgody na odbycie imprezy, jeśli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi oraz dewastacji mienia.

§ 6. Osoby, które niszczą urządzenia lub wyposażenie w świetlicy wiejskiej lub na terenie przyległym, ponoszą odpowiedzialność materialną i karną za wyrządzone szkody.

§ 7. Gmina Przeworno nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i wartościowe pozostawione w świetlicy.

§ 8.  Użytkownicy świetlicy wiejskiej są zobowiązani do:

1)      przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz wskazówek zarządzającego świetlicą,

2)      zachowania porządku i czystości,

3)      poszanowania mienia publicznego,

4)      kulturalnego zachowania się.

II. WARUNKI WYNAJMU ŚWIETLIC i NIEODPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA /UŻYWANIA

§ 9. 1. Świetlice wiejskie są wynajmowane bądź udostępniane nieodpłatnie na cele określone w § 4 Uchwały Rady Gminy Przeworno nr XII/47/19 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, na pisemny wniosek złożony do Wójta Gminy Przeworno w terminie, co najmniej 7 dni przed terminem planowanej imprezy.

 1. W szczególnych przypadkach możliwe jest skrócenie powyższego terminu (np. stypa).
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 1. Wybór najemcy odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń zainteresowanych wynajmem.
 2. Wójt zawiera na piśmie umowę najmu lub podejmuje decyzję o nieodpłatnym udostępnieniu / używaniu, w której zawarte jest zobowiązanie do przygotowania sali świetlicy do potrzeb najmu lub udostępnienia (wystrój, sprzątanie przed i po), odpowiedzialności za powierzone mienie, do pokrycia kosztów za wyrządzone szkody w świetlicy oraz odpowiedzialności za przekazany obiekt i sprzęt.
 3. Umowa zostaje zawarta po wpłaceniu kaucji, której wysokość określa załącznik nr 2 do Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz wysokości stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Przeworno.
 4. Kaucja, o której mowa w ust. 6, zabezpiecza opłaty za media, opłaty za zniszczenie wyposażenia, oraz koszty usunięcia ewentualnych szkód powstałych w okresie najmu. Rozliczenie kaucji następuje niezwłocznie po zwrotnym przekazaniu świetlicy przez najemcę, po otrzymaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 10, nie później niż
  w terminie 14 dni od tej daty.
 5. Wzór umowy najmu świetlicy stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.

§ 10. 1. Najemca, bądź biorący w nieodpłatne używanie, z podpisaną umową lub decyzją, zwraca się do gospodarza świetlicy w celu wynajęcia/ udostępnienia obiektu i odbioru kluczy.

 1. Z chwilą przekazania kluczy odpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek w świetlicy wiejskiej oraz w jego bezpośrednim otoczeniu ciąży na Najemcy / biorącym w nieodpłatne używanie.
 2. Najemca bądź biorący w nieodpłatne używanie we własnym zakresie przygotowuje pomieszczenia do imprezy (w tym sprzątanie) oraz każdorazowo sprząta świetlicę przed zdaniem kluczy i pomieszczeń.
 3. Przy każdorazowym wynajęciu lub przekazaniu świetlicy wiejskiej, gospodarz świetlicy wraz z najemcą / biorącym sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia. Strony spisują protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 4. Odbiór świetlicy wiejskiej i odbiór kluczy do pomieszczeń następuje po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 5
 5. W sytuacjach losowych np. organizacja stypy w dniu wolnym od pracy Urzędu Gminy Przeworno najemca, w sprawie wynajmu świetlicy, zgłasza się bezpośrednio do gospodarza świetlicy, z którym załatwia wszystkie formalności. Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia się do Urzędu i uiszczenia opłaty za wynajem w pierwszym dniu pracy Urzędu po dniach wolnych.
 6. W przypadku stwierdzenia strat, najemca bądź biorący w używanie będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonych szkód, lub do zwrotu kosztów naprawy. Koszty naprawy pokrywane są w pierwszej kolejności z wpłaconej kaucji. 

§ 11. 1. Odpłatność za wynajem świetlic ustala się na podstawie stawek czynszu i opłat zawartych
w Załączniku nr 2 do Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz wysokości stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Przeworno.

 1. Podane w załączniku nr 2, o którym mowa w ust. 1, stawki opłat:

1)      zawierają cenę za wynajem wyposażenia świetlicy w postaci krzeseł i stołów. Krzesła i stoły nie wypożycza się poza pomieszczenia w obiekcie;

2)      obejmują podatek od towarów i usług (VAT), który naliczany jest zgodnie
z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług;

3)      nie obejmują kosztów związanych z wynajęciem świetlicy wiejskiej, a w szczególności opłat za energię elektryczną, gaz, wodę oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych, których rozliczenie następuje zgodnie z § 10 ust. 7 niniejszego zarządzenia.

 1. Bez względu na liczbę godzin wynajmu, kaucja liczona jest jak w przypadku wynajmu na 1 dobę.
 2. Dopuszcza się wynajem obiektów bez pobierania kaucji, w przypadku wynajmu w celu organizacji uroczystości żałobnych.
 3. W przypadku najmu lokalu, na cele inne niż wymienione w załączniku opisanym w ust. 1, stawki czynszu mogą być uzgadnianie w drodze negocjacji, biorąc za podstawę stawki określone
  w załączniku.
 4. Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę za wynajem sali na rzecz Wynajmującego najpóźniej na dzień przed terminem wynajmu świetlicy.

§ 12. Nieodpłatnie udostępnia się świetlice wiejskie w gminie Przeworno na:

1)      zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami gminy organizowane przez Wójta Gminy i sołtysa;

2)      spotkania, zajęcia i nieodpłatne imprezy organizowane w celach niekomercyjnych dla mieszkańców gminy przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w zakresie realizacji ich zadań statutowych;

3)      imprezy zlecone przez gminę lub odbywające się pod patronatem wójta;

4)      zajęcia dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę;

5)      imprezy charytatywne lub patriotyczne za uprzednią zgodą Wójta.

§ 13. 1. Wynajmujący zobowiązany jest do prowadzenia harmonogramu wynajmu i nieodpłatnego używania oraz nadzorowania terminów obowiązujących w w/w umowach.

 1. W przypadku wynajmu sal wiejskich na terenie gminy Przeworno - rezerwację prowadzi Referat OSO Urzędu Gminy Przeworno.

§ 14. W sytuacjach kryzysowych typu: pożar, powódź, katastrofa w ruchu lądowym, sytuacje związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, itp. świetlice są udostępniane na zlecenie Wójta lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.

 

Pliki do pobrania:

Stawki opłat
Format: pdf, 134.64 kB
Wniosek o wynajem świetlicy
Format: pdf, 531.7 kB
Protokół zdawczo - odbiorczy
Format: pdf, 422.5 kB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.