Gmina Przeworno
Powróć do: DLA MIESZKAŃCA

WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH

Regulamin
wynajmowania oraz nieodpłatnego udostępniania świetlic wiejskich
stanowiących własność Gminy Przeworno

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin dotyczy wynajmu i nieodpłatnego udostępniania / używania świetlic wiejskich stanowiących własność gminy Przeworno.

§ 2. 1. Świetlicą wiejską i jej mieniem zarządza gospodarz świetlicy.

 1. Gospodarzem świetlicy jest Sołtys lub osoba wskazana przez Wójta.
 2. Gospodarz świetlicy planując długotrwałą nieobecność zgłasza ten fakt pracownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (OSO) Urzędu Gminy Przeworno i przekazuje klucze od świetlicy wiejskiej.
 3. W przypadku nieplanowanej nieobecności (sytuacji losowej) gospodarz świetlicy niezwłocznie powiadamia osobę upoważnioną lub pracownika Referatu OSO Urzędu Gminy w Przewornie
  o tym fakcie oraz w miarę możliwości przekazuje klucze od świetlicy.

§ 3. Gmina Przeworno jest właścicielem świetlic wiejskich i ponosi koszty ich utrzymania.

§ 4. Opłaty za wynajem świetlic stanowią dochód Gminy Przeworno.

§ 5. Wójt Gminy Przeworno może nie wyrazić zgody na odbycie imprezy, jeśli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi oraz dewastacji mienia.

§ 6. Osoby, które niszczą urządzenia lub wyposażenie w świetlicy wiejskiej lub na terenie przyległym, ponoszą odpowiedzialność materialną i karną za wyrządzone szkody.

§ 7. Gmina Przeworno nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i wartościowe pozostawione w świetlicy.

§ 8.  Użytkownicy świetlicy wiejskiej są zobowiązani do:

1)      przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz wskazówek zarządzającego świetlicą,

2)      zachowania porządku i czystości,

3)      poszanowania mienia publicznego,

4)      kulturalnego zachowania się.

II. WARUNKI WYNAJMU ŚWIETLIC i NIEODPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA /UŻYWANIA

§ 9. 1. Świetlice wiejskie są wynajmowane bądź udostępniane nieodpłatnie na cele określone w § 4 Uchwały Rady Gminy Przeworno nr XII/47/19 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, na pisemny wniosek złożony do Wójta Gminy Przeworno w terminie, co najmniej 7 dni przed terminem planowanej imprezy.

 1. W szczególnych przypadkach możliwe jest skrócenie powyższego terminu (np. stypa).
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 1. Wybór najemcy odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń zainteresowanych wynajmem.
 2. Wójt zawiera na piśmie umowę najmu lub podejmuje decyzję o nieodpłatnym udostępnieniu / używaniu, w której zawarte jest zobowiązanie do przygotowania sali świetlicy do potrzeb najmu lub udostępnienia (wystrój, sprzątanie przed i po), odpowiedzialności za powierzone mienie, do pokrycia kosztów za wyrządzone szkody w świetlicy oraz odpowiedzialności za przekazany obiekt i sprzęt.
 3. Umowa zostaje zawarta po wpłaceniu kaucji, której wysokość określa załącznik nr 2 do Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz wysokości stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Przeworno.
 4. Kaucja, o której mowa w ust. 6, zabezpiecza opłaty za media, opłaty za zniszczenie wyposażenia, oraz koszty usunięcia ewentualnych szkód powstałych w okresie najmu. Rozliczenie kaucji następuje niezwłocznie po zwrotnym przekazaniu świetlicy przez najemcę, po otrzymaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 10, nie później niż
  w terminie 14 dni od tej daty.
 5. Wzór umowy najmu świetlicy stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.

§ 10. 1. Najemca, bądź biorący w nieodpłatne używanie, z podpisaną umową lub decyzją, zwraca się do gospodarza świetlicy w celu wynajęcia/ udostępnienia obiektu i odbioru kluczy.

 1. Z chwilą przekazania kluczy odpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek w świetlicy wiejskiej oraz w jego bezpośrednim otoczeniu ciąży na Najemcy / biorącym w nieodpłatne używanie.
 2. Najemca bądź biorący w nieodpłatne używanie we własnym zakresie przygotowuje pomieszczenia do imprezy (w tym sprzątanie) oraz każdorazowo sprząta świetlicę przed zdaniem kluczy i pomieszczeń.
 3. Przy każdorazowym wynajęciu lub przekazaniu świetlicy wiejskiej, gospodarz świetlicy wraz z najemcą / biorącym sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia. Strony spisują protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 4. Odbiór świetlicy wiejskiej i odbiór kluczy do pomieszczeń następuje po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 5
 5. W sytuacjach losowych np. organizacja stypy w dniu wolnym od pracy Urzędu Gminy Przeworno najemca, w sprawie wynajmu świetlicy, zgłasza się bezpośrednio do gospodarza świetlicy, z którym załatwia wszystkie formalności. Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia się do Urzędu i uiszczenia opłaty za wynajem w pierwszym dniu pracy Urzędu po dniach wolnych.
 6. W przypadku stwierdzenia strat, najemca bądź biorący w używanie będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonych szkód, lub do zwrotu kosztów naprawy. Koszty naprawy pokrywane są w pierwszej kolejności z wpłaconej kaucji. 

§ 11. 1. Odpłatność za wynajem świetlic ustala się na podstawie stawek czynszu i opłat zawartych
w Załączniku nr 2 do Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz wysokości stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Przeworno.

 1. Podane w załączniku nr 2, o którym mowa w ust. 1, stawki opłat:

1)      zawierają cenę za wynajem wyposażenia świetlicy w postaci krzeseł i stołów. Krzesła i stoły nie wypożycza się poza pomieszczenia w obiekcie;

2)      obejmują podatek od towarów i usług (VAT), który naliczany jest zgodnie
z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług;

3)      nie obejmują kosztów związanych z wynajęciem świetlicy wiejskiej, a w szczególności opłat za energię elektryczną, gaz, wodę oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych, których rozliczenie następuje zgodnie z § 10 ust. 7 niniejszego zarządzenia.

 1. Bez względu na liczbę godzin wynajmu, kaucja liczona jest jak w przypadku wynajmu na 1 dobę.
 2. Dopuszcza się wynajem obiektów bez pobierania kaucji, w przypadku wynajmu w celu organizacji uroczystości żałobnych.
 3. W przypadku najmu lokalu, na cele inne niż wymienione w załączniku opisanym w ust. 1, stawki czynszu mogą być uzgadnianie w drodze negocjacji, biorąc za podstawę stawki określone
  w załączniku.
 4. Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę za wynajem sali na rzecz Wynajmującego najpóźniej na dzień przed terminem wynajmu świetlicy.

§ 12. Nieodpłatnie udostępnia się świetlice wiejskie w gminie Przeworno na:

1)      zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami gminy organizowane przez Wójta Gminy i sołtysa;

2)      spotkania, zajęcia i nieodpłatne imprezy organizowane w celach niekomercyjnych dla mieszkańców gminy przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w zakresie realizacji ich zadań statutowych;

3)      imprezy zlecone przez gminę lub odbywające się pod patronatem wójta;

4)      zajęcia dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę;

5)      imprezy charytatywne lub patriotyczne za uprzednią zgodą Wójta.

§ 13. 1. Wynajmujący zobowiązany jest do prowadzenia harmonogramu wynajmu i nieodpłatnego używania oraz nadzorowania terminów obowiązujących w w/w umowach.

 1. W przypadku wynajmu sal wiejskich na terenie gminy Przeworno - rezerwację prowadzi Referat OSO Urzędu Gminy Przeworno.

§ 14. W sytuacjach kryzysowych typu: pożar, powódź, katastrofa w ruchu lądowym, sytuacje związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, itp. świetlice są udostępniane na zlecenie Wójta lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.

 

Pliki do pobrania:

Stawki opłat
Format: pdf, 134.64 kB
Wniosek o wynajem świetlicy
Format: pdf, 531.7 kB
Protokół zdawczo - odbiorczy
Format: pdf, 422.5 kB