Gmina Przeworno
Powróć do: DLA MIESZKAŃCA

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Stawki podatków na 2024 rok:

 

https://bip.gwprzeworno.finn.pl/bipkod/33980979

 

TERMINY PŁATNOŚCI:


Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

    • 15 marca
    • 15 maja
    • 15 września
    • 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

    • do 31 stycznia - I rata,
    • do dnia 15 każdego miesiąca - następne raty  


Podatek rolny - osoby fizyczne i prawne

    • 15 marca
    • 15 maja
    • 15 września
    • 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podatek leśny - osoby fizyczne

    • 15 marca,
    • 15 maja,
    • 15 września
    • 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podatek leśny - osoby prawne

    • do dnia 15 każdego miesiąca

 

Podatek od środków transportowych

    • do dnia 15 lutego – I rata,
    • do dnia 15 września – II rata.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

        • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,
        • do dnia 15 września danego roku – II rata,

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.